فرصت‌های شغلی برای متخصصین هوش تجاری در سطح بین الملل

فرصت‌های شغلی برای متخصصین هوش تجاری در سطح بین الملل

آیا از فرصت‌های شغلی برای متخصصین هوش تجاری در سطح بین المللی آشنایی دارید؟
برای خود چه آینده شغلی مرتبط با هوش تجاری در نظر دارید؟

براساس تحقیق انجام شده در کمیته علمی بهتا میتوان به شش نوع فرصت شغلی ذیل جهت متخصصین هوش تجاری در نسطح بین الملل اشاره نمود:

1-Business Intelligence Reporting Analyst
2- BI Reports Developer
3-Business Intelligence Analyst
4-Business Intelligence Developer
5-Data Insight Analyst
6-Predictive Insight Analyst


بحث و گفتگو در گروه بهتا:

https://t.me/joinchat/B4nW1BA5Mtyn_h9qmqthYw

https://t.me/biconf

فرصت‌های شغلی برای متخصصین هوش تجاری در سطح بین الملل