نرم افزار Spss modeler

نرم افزار Spss modeler

مهندس مینا ربطی
معرفی مدرس

مهندس مینا ربطی

نرم افزار Spss modeler
کد دوره
Bi-dm-01
نوع دوره
مدت دوره
32 ساعت
مبلغ
۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
زمان برگزاری

شروع دوره از نیمه دوم اردیبهشت 1397

شرح دوره
 • گام ورود داده و پیش پردازش
  • فراخوانی داده ها در محیط SPSS Modeler18
  • یکپارچه سازی داده ها (الصاق، الحاق و join)
  • بررسی کیفیت داده ها
  • انواع روش های پاکسازی( داده تکراری، داده از دست رفته).
  • تشخیص رکوردهای پرت با استفاده از آنالیز چندمتغیره Anomaly Detection
  • کاهش ابعاد
  • انتخاب ویژگی (انواع روش های موجود در نرم افزار)
 • مدل های پیش بینی (مدل های با ناظر)
  • مدل های جعبه سفید
   • طبقه بندی: انواع درخت های تصمیم
   • استفاده از درخت های رگرسیونی به منظور پیش بینی
  • مدل های جعبه سیاه
   • شبکه های عصبی مصنوعی
   • بررسی مدل K نزدیکترین همسایگی (KNN)
   • بیزساده
  • مدل های تجمیعی (Bagging,Boosting,Ensemble)
  • استفاده از ابزار مدلسازی پیش بینانه اتوماتیک و رتبه بندی مدل ها
  • ارزیابی پیشرفته مدل های پیش بینی کننده (بررسی شاخص های ماتریس پریشانی و نمودارها
 • مدل های بدون ناظر
  • خوشه بندی و قوانین انجمنی
  • خوشه بندی Kmeans
  • روش های ارزیابی خوشه بندی
  • قواعد انجمنی Apriori
  • ارزیابی

 • مفاهیم پیشرفته
 • کاهش ابعاد با PCA
 • تحلیل نمودارهای Roc ،Lift ،Gain
 • تجمیع داده ها
 • مفاهیم RFM و خوشه بندی
 • حل پروژه عملی RFM
 • رسم نمودارهای موجود در نرم افزار
 • سری زمانی
 • خوشه بندی Two Step-Sequence

دوره های آموزشی باشگاه هوش تجاری ایران-بهتا-هوش کسب و کار-BI