نرم افزار Weka

نرم افزار Weka

مهندس مینا ربطی
معرفی مدرس

مهندس مینا ربطی

نرم افزار Weka
کد دوره
Bi-dm-03
نوع دوره
مدت دوره
18 ساعت
مبلغ
۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
زمان برگزاری

نیمه دوم اردیبهشت ماه 1397

شرح دوره
 • آشنایی با محیط وکا و ورود داده
 • آشنایی با محیط Explorer Weka
 • آشنایی با محیط Experimenter
 • آشنایی با محیط Knowledge Flow
 • کار با عملگرها
 • عملگرهای خواندن داده با انواع داده ای
 • اجرای تمام روش های دوره مفاهیم در وکا و کار با پارامترها به ترتیب مراحل فرآیند کریسپ نحوه اجرا و ذخیره
 • آماده سازی داده ها
  • شناخت داده ها( تعریف، انواع داده، انواع مجموعه داده)
  • پاکسازی داده( داده پرت و نویز، روش های تشخیص داده پرت، داده از دست رفته و .....)
 • مرحله پیش پردازش
  • جمع آوری داده(Integration)
  • تجمیع(aggregation)
  • نمونه برداری(sampling)
  • کاهش ابعاد
  • انتخاب ویژگی
  • گسسته سازی
  • تبدیل نوع داده ها
  • مدلسازی (رده بندی و خوشه بندی)
  • ارزیابی مدل ها( پارامترها، ماتریس درهم ریختگی، نمودار (ROC
  • رده بندی و پیش بینی( درخت تصمیم، شبکه عصبی، بیز ساده، نزدیکترین همسایه، بردار پشتیبان، به خاطرسپاری، رگرسیون، روشهای جمعی بگینگ و بوستینگ و ...روش های معمول در وکا همراه با مفاهیم
  • مدل های بدون راهنما: خوشه بندی سلسله مراتبی، الگوریتم K-Means
  • روش های ارزیابی خوشه بندی
  • مقایسه نمودار ROC
 • قواعدانجمنی
 • تعریف روش های موجود در وکا(apriori
 • مفاهیم پیشرفته
 • الگوریتم ژنتیک
 • Smote
 • الگوریتم ازدحام ذرات
 • شاخص جینی و سود اطلاعاتی
 • Relief
 • PCA
 • Wavelet
 • رده نامتوازن( روش های برخورد با حل مشکل رده نامتوازن)
 • مقایسه مدل ها با نمودار ROC
 • حل چند مثال مهم و پروژه عملی

دوره های آموزشی باشگاه هوش تجاری ایران-بهتا-هوش کسب و کار-BI