داده کاوی با Rapid miner

داده کاوی با Rapid miner

مهندس مینا ربطی
معرفی مدرس

مهندس مینا ربطی

داده کاوی با Rapid miner
کد دوره
Bi-dm-08
نوع دوره
مدت دوره
20 ساعت
مبلغ
۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
زمان برگزاری

شروع دوره از 22 اردیبهشت 1397

شرح دوره
 • ورود داده و پیش پردازش
 • نصب برنامه
 • شناخت داده ها( تعریف، انواع داده، انواع مجموعه داده)
 • پاکسازی داده( داده پرت و نویز،
 •  داده از دست رفته
 • و روش های برخورد، داده تکراری
 • روش های تشخیص داده پرت: مبتنی بر فاصله Knn  ،LOF
 • جمع آوری داده(Integration)
 • تجمیع(aggregation)
 • نمونه برداری(sampling)
 • کاهش ابعاد
 • انتخاب ویژگی
 • تولید ویژگی
 • گسسته سازی
 • دسته بندی (مدل های با ناظر)
 • ارزیابی مدل ها( پارامترها، ماتریس درهم ریختگی، نمودار (ROC
 • رده بندی و پیش بینی( درخت تصمیم، شبکه عصبی، بیز ساده، نزدیکترین همسایه، بردار پشتیبان، به خاطرسپاری، رگرسیون، روشهای جمعی بگینگ و بوستینگ و ...
 • مدل های بدون ناظر(خوشه بندی و قوانین انجمنی)
 • خوشه بندی( روشهای معمول k-means- k-mediods
 • روش های ارزیابی خوشه بندی
 • تعریف روش های موجود رپیدماینر(apriori، fp- growth)
 • ارزیابی
 • مفاهیم پیشرفته

 • روش های دیگر تشخیص داده پرت( LIbSVM   ، خوشه بندی)
 • الگوریتم ژنتیک
 • الگوریتم ازدحام ذرات
 • Relief
 • رده نامتوازن( روش های برخورد با حل مشکل رده نامتوازن)
 • SOM
 • تبدیل متغیر هدف چند مقداری به دو مقداری
 • حل مثال RFM در نرم افزار و تحلیل خوشه بندی
 • نمودار Pareto
 • Compare Roc
 • مشاوره پایان نامه و نوآوری

دوره های آموزشی باشگاه هوش تجاری ایران-بهتا-هوش کسب و کار-BI