مستندات اولین دوره

مستندات اولین دوره

 1. مصاحبه با ریاست کنفرانس و موسس بهتا،مهندس نام نیک مشاهده در آپارات
 2. نحوه عضویت در بهتا مشاهده در آپارات
 3. مصاحبه با دبیر شورای سیاست گذاری کنفرانس، آقای صفری مشاهده در آپارات
 4. مصاحبه با دبیر کمیته علمی کنفرانس، دکتر وحیدی مشاهده در آپارات
 5. مصاحبه با دبیر کمیته داوران کنفرانس، دکتر شریفی مشاهده در آپارات
 6. مصاحبه با دبیر کمیته اجرایی، مهندس صریریان مشاهده در آپارات
 7. مصاحبه با معاون پژوهشی دانشگاه ایوان کی، دکتر فرجیان مشاهده در آپارات
 8. مصاحبه با مدیر عامل فابا، دکتر بیات مشاهده در آپارات
 9. مصاحبه مدیر دانشکده مدیریت دانشگاه بیهارات هند، دکتر کومار مشاهده در آپارات
 10. مصاحبه با مدیر روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر کادمیان مشاهده در آپارات
 11. مصاحبه با نماینده فاوای اصفهان- مهندس خلیلیان مشاهده در آپارات
 12. مصاحبه با دبیر انجمن علمی کامپیوتر کشور، مهندس قربانپور مشاهده در آپارات
 13. مصاحبه با نماینده شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد،آقای رفیع بخش مشاهده در آپارات
 14. مصاحبه مدیر عامل شرکت ویراآزما، آقای ابوقداره مشاهده در آپارات
 15. مصاحبه پژوهشگر مهندس نوروزی مشاهده در آپارات
 16. مصاحبه پژوهشگر مهندس ربطی مشاهده در آپارات
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری